กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/645
ชื่อเรื่อง: การสำรวจและเก็บรวบรวมสายพันธุ์ราจากป่าจากรหัสโครงการ BRT 140005
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Survey and collection of fungi from nypa plam
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อภิรดี ปิลันธนภาคย์
วาสนา ศรีบุญธรรม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: เชื้อรา
เชื้อรา - - การจำแนก
เชื้อรา - - การสำรวจ
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/645
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น