กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4108
ชื่อเรื่อง: ฤทธิ์ของสารสกัดจากราเอนโดไฟท์พืชชายเลนในการยับยั้งราปนเปื้อนบนเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Activity of crude extracts from mangrove derived endophytes against fungi contaminating on paddy
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เจนจิรา มารมย์
นิสา ไกรรักษ์
อภิรดี ปิลันธนภาคย์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: เชื้อรา
เชื้อราเอนโดไฟต์
พืชชายเลน
สารยับยั้ง
ข้าวเปลือก
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การตรวจคัดกรองสารก่อฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากอาหารเลี้ยงราเอนโดไฟท์พืชชายเลนจำนวน 23 สาร ในการยับยั้งราปนเปื้อนบนข้าวเปลือก 8 ไอโซเลท คือ Rhizopus spp. (KCN 4, KHP 1, KHP 2 และ KMK 7) Zygomycete KCN 2, KML 8 และ ราอะนามอร์พ KCN 5, KCN 6 ด้วยวิธี disc diffusion พบสารสกัดหยาบจากราเอนโดไฟท์พืชชายเลน จำนวน 5 สาร (ร้อยละ 21.7) สามารถยับยั้งการเจริญราปนเปื้อนบนข้าวเปลือกได้อย่างน้อย 1 สายพันธุ์ ราที่ถูกยับยั้งได้เกือบทั้งหมดเป็นราชั้นสูงที่เจริญช้า (ราอะนามอร์พ KCN 5 และ KCN 6) พบว่าสารสกัดจากอาหารเลี้ยงรา mycelia sterilia BUEN 887 ที่สกัดด้วยเอทิลอะซิเตต (887EtOAc) และ mycelia sterilia BUEN 938 ที่สกัดด้วยเอทานอล (938EtOH) มีฤทธิ์ในการยับยั้งรา KCN 6 และ KCN 5 ได้ดีที่สุด ตามลำดับ ด้วยประสิทธิภาพการยับยั้งสูงกว่าร้อยละ 30 (%IE > 30) เมื่อคัดเลือกสารสกัดจากอาหารเลี้ยงรา BUEN 887 และ BUEN 938 อายุ 7 วัน ไปทดสอบการยับยั้งการเจริญของสารสกัดต่อราปนเปื้อน KCN 5 และ KCN 6 บนเมล็ดข้าวเปลือก โดยวิธีแช่เมล็ดข้าวเปลือกในสารสกัดดังกล่าวเป็นเวลา 30 นาที พบสารสกัด 887EtOAc สามารถยับยั้งการเจริญของราทดสอบ KCN 5 และ KCN 6 ได้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง และสารสกัด 938EtOH สามารถยับยั้งการเจริญของราทดสอบ KCN 5 และ KCN 6 ได้อย่างน้อย 48 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง ตามลำดับ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4108
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
892-904.pdf706.12 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น