บทความวิชาการ (Journal Articles) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 246
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2565การศึกษาเปรียบเทียบเบื้องต้นเกี่ยวกับสัณฐานวิทยาของเปลือก แรดูลา และกายวิภาคระบบสืบพันธุ์ของหอยทากจิ๋ว สกุล Gyliotrachela Tomlin, 1930 และ สกุล Anauchen Pilsbry, 1917 ในภาคตะวันออกของประเทศไทยอรจิรา แสนกมล; นภดล วิบูลพืช; ศศิชา เตชะมา; ปิยาพร หมื่นฤทธิ์; กิตติ ตันเมืองปัก, และอื่นๆ
2565ระดับความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืช 2,4-D ไดเมทิลแอมโมเนียมในปลานิล และการตรวจสอบการแสดงออกของอะซิทิลโคลีนเอสเทอเรส (ตัวชี้วัดทางชีวภาพ) เพื่อบ่งชี้การรับสัมผัสในระดับความเข้มข้นที่ไม่ก่อให้เกิดการตายปราง กาญจนสาร; ไชยวัตน์ นวลขาว; สำเนาว์ เสาวกูล; จักรพันธ์ นาน่วม; พอจิต นันทนาวัฒน์
2565The pigment production from Monascus sp. U6V1, a Non-citrinin producing strain, in 5-L stirred tank fermentorSomchai Krairak; Nisa Krairak
2565การศึกษาแหล่งทำประมงปลาทูในอ่าวไทย และความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งทำประมงกับปัจจัยทางสมุทรศาสตร์จากข้อมูลระบบติดตามเรือโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสุภัทรา เทพรส; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; ดุษฎี หลีนวรัตน์
2565อิทธิพลของการใช้กรดอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่มชนิดปรับกรดบรรจุขวดปิดสนิทรัชฎาภรณ์ ลิ้นฤาษี; วิจิตรา แดงปรก; กนกวรรณ ตาลดี; วชิระ ชุ่มมงคล; จักรสุมา พงศ์เศรษฐ์กุล, และอื่นๆ
2565การตรวจวัดกลูตาไธโอนด้วยคัลลอริเมตริกเซนเซอร์โดยใช้สารประกอบเชิงซ้อนไดนิวเคลียร์ของคอปเปอร์ (II) กับอินดิเคเตอร์ไพโรแกลลอล เรดจอมใจ สุกใส; สรายุทธ เวชสิทธิ์
2565การศึกษาอันตรกิริยาและการจับตัวกันระหว่างทูบูลินเฮเทอโรไดเมอร์กับอนุพันธ์โพโดฟิลโลทอกซิน และทำนายสมบัติทางฟิสิโคเคมิคัลโดยอาศัยระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์สุชญา ผ่องใส; ดวงธิดา พันธุ์เมฆา
2565การสำรวจกระบวนการทางชีวภาพระดับโมเลกุลของสารแคนนาบินอยด์ โดยการวิเคราะห์เครือข่ายฟังก์ชัน นัลโมดูลธนบูลย์ ใจดี; พิทักษ์ สูตรอนันต์
2565วิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงสำหรับการหาปริมาณของพาราเซตามอลและทรามาดอลพร้อมกันในยาเม็ดโดยใช้คอลัมน์โครโมลิท C18ขจัดภัย ทิพยผ่อง; สมศักดิ์ ศิริไชย
2565กระแสน้ำเลียบชายฝั่งและกระแสน้ำย้อนกลับในช่วงน้ำขึ้นบริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรีปาลิตา สุนทรารชุน; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
2565การกำจัดสีย้อมคริสตัลไวโอเลตในสารละลายน้ำโดยการดูดซับบนตัวดูดซับที่ได้จากเปลือกถั่วลิสงณัฐวิศิษฏ์ ยะสารวรรณ
2564Effect of green mussel raft culture to Total Organic Matter (TOM) and Flux of Dissolved Inorganic Nitrogen (DIN) in Sriracha Bay, Chon Buri ProvincePranitda Peng-ngeiw; Somtawin Jaritkhuan; Suriyan Tunkijjanukij
2564ผลกระทบของแคดเมียมคลอไรด์ (CdCl2) ที่มีต่อการเพาะฟักของไข่หอยเชอรี่และการประยุกต์ใช้อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรสเป็นตัวชี้วัดการได้รับสัมผัสในหอยเชอรี่น้ำทิพย์ จันถาวร; ไชยวัตน์ นวลขาว; ปราง กาญจนสาร; ปวีณา สาลีทอง; จันทร์พิมพ์ กังพานิช, และอื่นๆ
2564Metal ion control the selective sensing of Oxalate Anion by Dinuclear complexes under indicator displacement strategyNattawat Chatphueak; Sarayut Watchasit; Chomchai Suksai
2564ฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้ำและตะกอนแขวนลอยที่บริเวณปากแม่น้ำตราด จังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2561เบญจมาศ มีทรัพย์; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา; สุธิดา กาญจน์อติเรกลาภ; ศุภวัตร กาญจน์อติเรกลาภ
2564วิธีการแยกเชฮูอโดเมียนสำหรับการหาผลเฉลยของสมการเชิงปริพันธ์-อนุพันธ์เชิงเศษส่วนสินทรัพย์ นับเพชรพลอย; ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ; ดวงกมล ผลเต็ม
2565คุณภาพน้ำและสภาวะยูโทรฟิเคชั่นในแม่น้ำจันทบุรีและปากน้ำแหลมสิงห์ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา; จารุมาศ เมฆสัมพันธ์; วิชญา กันบัว
2564การสำรวจเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่ดื้อยาหลายขนานโดยพีซีอาร์ด้วยยีนคล้าย MexA, MexB และ 16S – 23S rRNA Intergenic Spacer Region (ISR)วิสาตรี คงเจริญสุนทร; รดา เตร์ยาซิงห์
2564ชุดตรวจวัดคอปเปอร์ (II) ไอออนด้วยตาเปล่าบนวัสดุรองรับเซลลูโลสไทรอะซิเตทจอมใจ สุกใส; สรายุทธ เวชสิทธิ์
2564ผลกระทบของระยะเวลาเก็บกักทางชลศาสตร์ที่มีต่อเสถียรภาพของระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพแบบ Integrated Fixed Film Activated Sludge (IFAS)นุศรา เนียมสูงเนิน; ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 246