กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/915
ชื่อเรื่อง: การสำรวจและแยกเชื้อราทะเลเพื่อการศึกษาความสามารถในการผลิตสารปฏิชีวนะและเอนไซม์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Investigation and isolation of marine fungi from mangroves for study of their potential in antibiotic and enzyme production
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อภิรดี ปิลันธนภาคย์
สุดารัตน์ สวนจิตร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ราทะเล
เชื้อรา - - เทคโนโลยีชีวภาพ
เชื้อรา - - การจำแนก
เชื้อรา - - การสำรวจ
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: จากการศึกษาราทะเลบนเศษใบไม้ในเขตอนุรัหษ์ป่าชายเลน ของอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 แหล่ง และ อ.เมืองใหม่ จ.ชลบุรี 1 แหล่ง เก็บตัวอย่างทั้งหมด 550 ตัวอย่างมาศึกษาพบรา ทั้งหมด 42 ชนิด เป็นราในกลุ่มแอสโคไมคอตา 24 ชนิด ราที่สืบพันธุ์ แบบไม่อาศัยเพศ 17 ชนิด และเบสิดิโอมัยคอตา 1 ชนิด ราที่พบความถี่สุงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ Periconia prolifica (13.45%), Trichocladium nypae (11.27%), Verruculina enalia (10.18%), Eutypa bathurstensis (8.91%) และ Trichocladium achrasporum (8.36%) แหล่งตัวอย่างที่ 2 พบราสูงสุด ถึง 27 ชนิด เที่ยบกับ 15 ชนิด จากแหล่งตัวอย่างที่ 1 มีราเพียง 4 ชนิด ที่พบทั้งสามแหล่งตัวอย่างที่ ทำการศึกษาได้แก่ Eutypa bathurstensis, Verruculina enalia, Periconia prolifica และ Monodictys sp. สามารถแยกเชื้อราบริสุทธิ์เก็บไว้ทำการศึกษาต่อได้ทั้งหมด 23 ชนิด รวม 51 สายพันธุ์ (15สกุล และราที่ไม่สามารถจัดจำแนกได้ 4 ชนิด) คิดเป้น 57.7% ของชนิดราที่พบทั้งหมด การสำรวจเบื้องต้นฤทธิ์ของสารสกัดจากราทะเล และระยะเวลาทำการเพาะเลี้ยง เพื่อให้ผลิตสารยับยั้งการเจริญยีสต์ Candida. albicans ของราทะเล 2 ชนิด คือ BUSC 004 Aigialus like และ BUSC 008 Epicoccum sp. พบว่าเฉพาะสารสกัดจากราทะเล BUCS 004 Aigialus like อายุ 7 วัน สามารถยับยั้งการเจริญ C.albicans ได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/915
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น