กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16633
ชื่อเรื่อง: การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารยับยั้งราสาเหตุโรคพืชโดยราจากป่าชายเลน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุดารัตน์ สวนจิตร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อภิรดี ปิลันธนภาคย์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
จิราภรณ์ ธนากุลปกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คำสำคัญ: รา -- สารยับยั้ง
สารยับยั้ง
Science and Technology
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจุลชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจุลชีววิทยา
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วทม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16633
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter3.pdf742.2 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น