กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1007
ชื่อเรื่อง: การใช้ปฎิกริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบมัลติเพล็กซ์ในการตรวจสอบ Vibrio parahaemolyticus และ vibrio vulnificus โดยตรงในหอยนางรมบริเวณอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Mutiplex polymerase chain reaction for direct detection of Vibrio parahaemolyticus and vibrio vulnificus in oysters from Angsila, Chonburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุดารัตน์ สวนจิตร
อภิรดี ปิลันธนภาคย์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบมัลติเพล็กซ์
มัลติเพล็กซ์พีซีอาร์
หอยนางรม
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การสำรวจการปนเปื้อนของ Vibrio parahaemolyticus และ Vibrio vulnificus ในหอยนางรมสดแกะเปลือก จำนวนทั้งหมด 160 ตัวอย่าง ซึ่งเก็บจากร้านค้าบริเวณชายฝั่งทะเลเทศบาลตำบลอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 โดยใช้เทคนิคมัลติเพล็กซ์ จำนวนตัวอย่างที่เก็บแต่ละเดือนมีจำนวน 20-40 ตัวอย่าง ยีนเป้าหมายที่ใช้ในการตราจสอบคือยีน tl สำหรับบ่งชี้ V. parahaemolyticus ทั้งหมด ยีน tdh สำหรับบ่งชี้ V. parahaemolyticus สายพันธุ์ก่อโรค (tdh+) และยีน vvh สำหรับบ่งชี้ V. vulnificus ทั้งหมด พบว่าหอยนางรมสดแกะเปลือกที่นำมาตรวจสอบมีการปนเปื้อนมากที่สุด (100 เปอร์เซ็นต์) ในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม และมีปริมาณการปนเปื้อนลดลงเล็กน้อยในเดือนมิถุนายน (85%) สำหรับ V. parahaemolyticus สายพันธุ์ก่อโรค (tdh+) พบมีการปนเปื้อนอยู่ในตัวอย่างหอยนางรม 15 ตัวอย่าง คิดเป็น 9.4 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนตัวอย่างทั้งหมด อย่างไรก็ตามในการศึกษานี้ตรวจพบการปนเปื้อนของ V. vulnificus เฉพาะในเดือนมิถุนายนเท่านั้น โดยพบจำนวน 4 ตัวอย่าง (20 เปอร์เซ็นต์) จากกหอยนางรมจำนวน 20 ตัวอย่างที่เก็บมาศึกษาในเดือนนี้ การตรวจพบ V. parahaemolyticus สายพันธุ์ tdh+ และ V. vulnificus แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงในการที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อในคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับหอยนางรมรวมทั้งผู้บริโภค
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1007
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น