กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3286
ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของราในนาเกลือ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Diversity of solar sattern fungi in Chachoengsao province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อภิรดี ปิลันธนภาคย์
สมถวิล จริตควร
สุดารัตน์ สวนจิตร
ศรัณยา รักเสรี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ความหลากหลาย
นาเกลือ
รา
วันที่เผยแพร่: 2559
บทคัดย่อ: การศึกษาความหลากหลายของราในดินและน้ำในน้ำเกลือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 พบราทั้งหมดจำนวน 41 แทกซา ซึ่งเป็นราในกลุ่มอะนามอร์พ เมื่อนำมาจัดจำแนกโดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานสามารถจำแนกได้อย่างน้อยถึงระดับจีนัส จำนวน 23 จีนัส จีนัสที่พบสมาชิก ได้หลากหลายสปี ชีส์คือ Aspergillus, Penicillium และ Cladosporium โดยมีจำนวน 5, 4 และ 3 สปี ชีส์ตามลำดับ ราที่พบบ่อยที่สุดคือ Cochilobolus sp. / Bipolaris sp. (8.33%) ตาม ด้วย Cladosporium sphaerospermum, C. cladosporioides, Moniliella sp. และ Nigrospora sphaerica (พบชนิดละ 5.56%) ประชาคมราที่พบในการเก็บตัวอย่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 มกราคม พ.ศ. 2555 และเมษายน พ.ศ. 2555 มีความคล้ายคลึงกันตาม Sorensen’s index of similarity(S) ระหว่าง 0.30-0.52 ปริมาณราที่พบในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555 มีมากที่สุด แต่มีความคล้ายคลึงของประชาคมรากับประชาคมราในเดือนอื่น ๆ น้อยที่สุด (S = 0.1- 0.2)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3286
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
sci21n2p280-290.pdf558.54 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น