วิทยานิพนธ์ (Theses) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 227
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การบริหารจัดการปัญหาและอุปสรรคในการทำงานภายในคลังสินค้าของบริษัทฮาซเคม โลจิสจิกส์ แมเนจเมนท์ จำกัดศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; พรคม ภูศิวานันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561ยุทธศาสตร์ในการบริหารงานที่เหมาะสมของบริษัท เบลเมกส์ไทย จำกัดศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; ชุติมา วูวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7C's) และคุณภาพการบริการที่มีผลต่อการตั้งใจซื้อซ้ำ กรณีศึกษา ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปทุม 8 ในจังหวัดชลบุรีระพีพร ศรีจำปา; นภสร เหลืองอ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของแผนการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เฉพาะด้านการมีส่วมร่วมของประชาชน กรณีศึกษาเทศบาลตำบลหลักห้า จังหวัดสมุทรสาครเบญญาดา กระจ่างแจ้ง; ชิษณุพงศ์ สถามิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561ความเป็นไปได้ในการลงทุนคลินิกแพทย์ไทยประยุกต์ในจังหวัดชลบุรีศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; อัญญารัตน์ สุภารัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงจริยธรรมที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้วเบญญาดา กระจ่างแจ้ง; นพพร ประดิษฐ์ภูมิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติการของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ทรัยโมทีฟเอเชีย แปซิฟิค จำกัดศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; ชญานิษฐ์ เตชะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อและบริโภคคราฟต์เบียร์ของผู้บริโภคในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; ธิติพัทธ์ ทาบึงกาฬ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561โครงสร้างทีมรูปแบบการสื่อสารและความสามารถในการปรับตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมของ บริษัท ไดอะ เรซิบอน (ไทยแลนด์) จำกัดกฤช จรินโท; สุพรรณี สาสระแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561การรับรู้คุณภาพการให้บริการ การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความไว้วางใจในการเช่าอพาร์ทเม้นท์ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; จิรายุทธ์ สกุลเลิศมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจเช่าที่พักอาศัยแบบคอนโดโฮมรายปีของชาวญี่ปุ่น ในย่านเศรษฐกิจเมืองศรีราชาระพีพร ศรีจำปา; สาวิตรี อมรสังข์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีในเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์แบรนด์ เอสทูไฮ (S2hi) ของตัวแทนจำหน่ายชาวไทย ภายใต้สภาวะวิกฤตอุตสาหกรรมเครื่องสำอางประเทศไทยระพีพร ศรีจำปา; ภัทรา สิทธิแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561แนวทางความสำเร็จของพนักงานขาย ผลิตภัณฑ์ กองทุน เงินฝาก สินเชื่อ ธนาคาร ABC ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด สมุทรปราการศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; จารุวรรณ ศิริพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561รูปแบบการดำเนินชีวิต และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของคนเจเนอเรชั่นวายในเขตอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีนพดล เดชประเสริฐ; ภัชปนัฏฐ์ คีรินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อซ้ำของลูกค้าประเภทองค์กรในภาคอุตสาหกรรมกรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยปกรณ์ภัณฑ์ ซัพพลายระพีพร ศรีจำปา; ศศิณัฏฐ พัณณ์พัชราภพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561การบริหารการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันธุรกิจของร้านแม็กซ์จำหน่ายน้ำแข็งในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; เรืองศักดิ์ สาระพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561ความต้องการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ความคาดหวังที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการในเขตเทศบาลตำบลหลักห้า จังหวัดสมุทรสาครเบญญาดา กระจ่างแจ้ง; กรกมล บุญแพทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561การบริหารทางการตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขันของธุรกิจช่วงล่างรถกระบะสำหรับใช้บรรทุก ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา บริษัท ABC จำกัดศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; พัชรพงศ์ สอนเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561การประเมินความสำเร็จของโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ กรณีศึกษาอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วเบญญาดา กระจ่างแจ้ง; อาทิตย์ วิเศษสิทธางกูร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561การศึกษารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับผักและผลไม้อินทรีย์ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; ปัณฑ์ชนิด โพธิกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 227