การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วรรณทนา ศุภสีมานนท์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 19 จากทั้งหมด 19
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2540ความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียด ของครอบครัวที่ให้การดูแลผู้ป่วยเอดส์วรรณทนา ศุภสีมานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ซ้ำอย่างรวดเร็วในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นวรรณทนา ศุภสีมานนท์; วรรณี เดียวอิศเรศ; มณิสรา ห่วงทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลในหญิงตั้งครรภ์ที่เคยสูญเสียบุตรวรรณี เดียวอิศเรศ; วรรณทนา ศุภสีมานนท์; เขมจิรา ท้าวน้อย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาคลอดก่อนกำหนดสุพิศ ศิริอรุณรัตน์; วรรณทนา ศุภสีมานนท์; วิไลลักษณ์ เผือกพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดูแลครอบครัวของบิดาวัยรุ่นที่มีบุตรครั้งแรกตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; วรรณทนา ศุภสีมานนท์; นฤตยา จี้เพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนักเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดในระยะตั้งครรภ์ของสตรีหลังคลอดวรรณทนา ศุภสีมานนท์; วรรณี เดียวอิศเรศ; ปวีณา ติวาสิริพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ยาฝังคุมกำเนิดภายหลังคลอดในมารดาวัยรุ่นครรภ์แรกวรรณี เดียวอิศเรศ; วรรณทนา ศุภสีมานนท์; อารียา สมรูป; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของสตรีที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์สุพัตรา อันทรินทร์; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; วรรณทนา ศุภสีมานนท์; มหาวิทยาลัยบุรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพทางอินเตอร์เน็ตของหญิงตั้งครรภ์ ณ โรงพยาบาลเอกชนวรรณทนา ศุภสีมานนท์; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; สาวิตรี จันทร์กระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถของตนเองในการคลอดต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการคลอด และการควบคุมตนเองระหว่างการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก.วรรณทนา ศุภสีมานนท์; จันทนา โปรยเงิน; ศิริวรรณ แสงอินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ผลของโปรแกรมการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้ลูกบอลต่อความเจ็บปวดและระยะเวลาปากมดลูกเปิดเร็วในผู้คลอดครรภ์แรกวรรณทนา ศุภสีมานนท์; ศิริวรรณ แสงอินทร์; ละมัย วงศาสนธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ผลของโปรแกรมการเตรียมครอบครัวเพื่อสนับสนุนการคลอดต่อการรับรู้ความสามารถของครอบครัวในการสนับสนุนการคลอดและความพึงพอใจของผู้คลอดในการสนับสนุนการคลอดของครอบครัวพิริยา ศุภศรี; วรรณทนา ศุภสีมานนท์; รุ่งนภา มหิทธิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และการสนับสนุนของครอบครัวต่ออารมณ์เศร้าในมารดาหลังคลอดวรรณทนา ศุภสีมานนท์; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; วราภรณ์ ปฎิสังข์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถในตนเองด้านโภชนาการต่อพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการและน้ำหนักเพิ่มของหญิงตั้งครรภ์ครั้งแรกที่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐานก่อนตั้งครรภ์ศิริวรรณ แสงอินทร์; วรรณทนา ศุภสีมานนท์; รักรุ้ง โกจันทึก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอดต่อคะแนนความเจ็บปวดและการรับรู้ประสบการณ์การคลอดของผู้คลอดครั้งแรกพิริยา ศุภศรี; วรรณทนา ศุภสีมานนท์; หญิง แท่นรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการและการจัดการกับความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นพิริยา ศุภศรี; สุภาวดี เงินยิ่ง; วรรณทนา ศุภสีมานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการและการจัดการกับความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นพิริยา ศุภศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรรณทนา ศุภสีมานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุภาวดี เงินยิ่ง, และอื่นๆ
2559ผลลัพธ์ของการตัดฝีเย็บตามกิจวัตรกับการตัดฝีเย็บเท่าที่จำเป็นในผู้คลอดครั้งแรกวรรณทนา ศุภสีมานนท์; วรรณี เดียวอิสเรศ; พิมาลา เล้าประจง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561อิทธิพลของการได้รับข้อมูล การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรคต่อพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมของสามีก่อนภรรยาตั้งครรภ์วรรณี เดียวอิศเรศ; วรรณทนา ศุภสีมานนท์; จารุวรรณ จันทร์แจ้ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์