กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2827
ชื่อเรื่อง: ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถของตนเองในการคลอดต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการคลอด และการควบคุมตนเองระหว่างการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรรณทนา ศุภสีมานนท์
จันทนา โปรยเงิน
ศิริวรรณ แสงอินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การคลอด
การควบคุมตนเอง
ความสามารถในตนเอง
สตรีมีครรภ์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้เป็นการวิจัยที่เปรียบเทียบได้กับการวิจัยแบบทดลองแบบวัดผลก่อนและหลังการทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถของตนเองในการคลอดต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการคลอดและการควบคุมตนเองระหว่างการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรกที่มาฝากครรภ์และคลอดบุตร ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความสะดวกตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 60 ราย สุ่มอย่างง่ายเข้ากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 30 ราย กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถของตนเองในการคลอดร่วมกับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือวิจัยคือ แบบวัดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในการคลอด และแบบสอบถามความรู้สึกต่อประสบการณ์ การคลอด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติที ผลวิจัยพบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองในการคลอดสูงกว่าก่อนการทดลอง (t29= 19.91, p < .01) และสูงกว่ากลุ่มควบคุม (t58 = 5.30, p < .01) และกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการควบคุมตนเองระหว่างการคลอดสูงกว่ากลุ่มควบคุม (t58 = 9.57, p < .01) จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการส่งเสริมความสามารถของตนเองในการคลอดทำให้ผู้คลอดเกิดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการคลอดและควบคุมตนเองระหว่างการคลอดได้ จึงควรนำโปรแกรมนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้คลอดต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2827
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
1-12.pdf657.78 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น