กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16876
ชื่อเรื่อง: ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการและการจัดการกับความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พิริยา ศุภศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
วรรณทนา ศุภสีมานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
สุภาวดี เงินยิ่ง
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง.
คำสำคัญ: ความเครียด (จิตวิทยา)'
บริโภคนิสัย
Health Sciences
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
สตรีมีครรภ์ -- สุขภาพจิต
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พยม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16876
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
52920259.pdf2.04 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น