กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6529
ชื่อเรื่อง: ผลของโปรแกรมการเตรียมครอบครัวเพื่อสนับสนุนการคลอดต่อการรับรู้ความสามารถของครอบครัวในการสนับสนุนการคลอดและความพึงพอใจของผู้คลอดในการสนับสนุนการคลอดของครอบครัว
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of the fmily preprtion for lbour support progrm on fmilies’ perceived self-efficcy in their lbour support nd prturients’ stisfction with their fmily’s lbour support
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พิริยา ศุภศรี
วรรณทนา ศุภสีมานนท์
รุ่งนภา มหิทธิ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง
การคลอด
การคลอด -- การดูแล
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การคลอดเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้ผู้คลอดมีความวิตกกังวลและความกลัวการสนับสนุน การคลอดจึงมีความสำคัญ การวิจัยแบบกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเตรียมครอบครัวเพื่อสนับสนุนการคลอดต่อการรับรู้ความสามารถของครอบครัวในการสนับสนุน การคลอด และความพึงพอใจของผู้คลอดในการสนับสนุนการคลอด กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบสะดวก คือหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวที่มารับบริการฝากครรภ์และคลอดในโรงพยาบาลพุทธโสธร จำนวน 64 คู่สุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มควบคุม จำนวน 32 คู่ได้รับการพยาบาลตามปกติและกลุ่มทดลอง จำนวน 32 คู่ได้รับโปรแกรมเตรียมครอบครัวเพื่อสนับสนุนการคลอดร่วมกับการพยาบาลตามปกติ เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วยโปรแกรมการเตรียมครอบครัวเพื่อสนับสนุนการคลอด แบบบันทึกข้อ มูลทั่วไป แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของครอบครัวในการสนับสนุนการคลอด และแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้คลอดต่อการสนับสนุนการคลอด มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .94 และ .92 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที ผลการวิจัย พบว่าครอบครัวในกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการเตรียมครอบครัวเพื่อสนับสนุนการคลอด มีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองในการสนับสนุนการคลอดสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมฯ และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t 31= 5.44, p < .01 และ t 62 = -4.99, p = < .01 ตามลำดับ) และผู้คลอดในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการคลอดสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(t62= -2.07, p = .04) ผลการวิจัย แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการเตรียมครอบครัวเพื่อสนับสนุนการคลอดนี้มีประสิทธิภาพ พยาบาลห้องคลอดควรนำโปรแกรมนี้ใช้ในการปฏิบัติการผดุงครรภ์เพื่อผลลัพธ์ทางบวกต่อผู้คลอดและครอบครัว
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)-- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6529
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf2.35 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น