กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6532
ชื่อเรื่อง: ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และการสนับสนุนของครอบครัวต่ออารมณ์เศร้าในมารดาหลังคลอด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effect of eduction nd fmily support progrm on mternity blues
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรรณทนา ศุภสีมานนท์
สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
วราภรณ์ ปฎิสังข์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: มารดา
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง
การคลอด
อารมณ์เศร้า
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ถ้าอารมณ์เศร้าหลังคลอดไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม อาจทำให้อาการรุนแรงกลายเป็นภาวะซึมเศร้าหลังคลอดได้ การศึกษานี้เป็นการวิจจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลังทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการให้ความรู้และการสนับสนุนของครอบครัวต่ออารมณ์เศร้าในมารดาหลังคลอด กลุ่มตัวอย่าง เป็นมารดาที่มีอารมณ์เศร้าหลังคลอด มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์คัดเข้าพักฟื้นหลังคลอดในหอผ้ป่วยสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรี เลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบสะดวกจำนวน 60 ราย โดย 30 รายแรกเป็นกลุ่มควบคุม 30 รายหลัง เป็นกลุ่มทดลองกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติกลุ่มทดลองได้รับทั้งการพยาบาลตามปกติและโปรแกรม เครื่องมือรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ มารดาหลังคลอดและครอบครัว และอารมณ์เศร้าหลังคลอดของ Kennerley แบบสอบถามอารมณ์ เศร้า มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเป็น .85 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าพิสัยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Fisher exact, chi-square, Mann-Whitney U และ t-test ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยอารมณ์เศร้าหลังคลอดหลังทดลองน้อยกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t 29= -5.87, p< .001) หลังทดลองกลุ่มทดลองมีสัดส่วนของผู้มีอารมณ์เศร้าหลังคลอดน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( 2 = -4.34, df= 1, p = .04; กลุ่มทดลอง: n= 9, กลุ่มควบคุม: n= 17) และกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความแตกต่างของคะแนนอารมณ์เศร้าก่อนและหลังทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t 58= -2.57, p= .01)โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยอารมณ์เศร้าหลังคลอดลดลง 15.23 คะแนน (SD = 14.22) ในขณะที่กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยลดลง 6.50 คะแนน (SD = 11.97) จากผลการวิจัย พยาบาลที่ดูแลมารดาหลังคลอดควรคัดกรองหาอารมณ์เศร้าในมารดาหลังคลอด และประยุกต์โปรแกรมการให้ความรู้และสนับสนุนของครอบครัวไปใช้ในมารดาหลังคลอด เพื่อป้องกันหรือลดอารมณ์เศร้าในมารดาหลังคลอด
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)-- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6532
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf2.64 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น