การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง พงศ์เทพ จิระโร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 96  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสุรัตน์ ไชยชมภู; พงศ์เทพ จิระโร; พนิดา มากสมบัติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลการวัดและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษาเสกสรรค์ ทองคำบรรจง; พงศ์เทพ จิระโร; รัตติกาล สารกอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การทำงานประจำให้เป็นงานวิจัย (Routine to Research: R to R) สำหรับการวิจัยทางการศึกษาพงศ์เทพ จิระโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารการศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงไชยะบุรีอ่อนตา พรมมะจิต; พงศ์เทพ จิระโร; ระพินทร์ ฉายวิมล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การประเมินความต้องการจำเป็นและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3สมศักดิ์ ลิลา; มนตรี แย้มกสิกร; พงศ์เทพ จิระโร; จารินี อิ่มด้วง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการประเมินตามสภาพจริงสำหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษาปนัดดา จูเภาล์; พงศ์เทพ จิระโร; ศิริเพ็ญ ทองดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดระยองดุสิต ขาวเหลือง; พงศ์เทพ จิระโร; มัสยา โซ๊ะศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32พงศ์เทพ จิระโร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมศักดิ์ ลิลา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นาฎลัดดา จุลมา, และอื่นๆ
2557การประเมินวารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาพงศ์เทพ จิระโร; สุปราณี เสงี่ยมงาม
2556การประเมินวารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสุปราณี เสงี่ยมงาม; พงศ์เทพ จิระโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การประเมินอภิมานการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรโดยระบบ CUPT QA ของมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2558-2559ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์; พงศ์เทพ จิระโร; จิรณัฐ พุ่มเหรียญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การประเมินอภิมานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดชลบุรีพงศ์เทพ จิระโร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปิยวรรณ กระทงยาม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา
2559การประเมินอภิมานการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลผลาดร สุวรรณโพธิ์; พงศ์เทพ จิระโร; อรจิรา ยอดคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การประเมินโครงการ: สิ่งจำเป็นในการทำงานยุคใหม่พงศ์เทพ จิระโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การประเมินโครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาโดยบูรณาการรูปแบบการประเมินของเคิร์กแพตทริกและการประเมินอภิมานสมศักดิ์ ลิลา; พงศ์เทพ จิระโร; คำปั่น ศรีมหาไชย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนเป็นฐานเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยพงศ์เทพ จิระโร; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; พิชชานันท์ โชติวรรธอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารความเสี่ยงเชิงระบบสำหรับโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานธร สุนทรายุทธ; พงศ์เทพ จิระโร; อมรศักดิ์ กองสิงห์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาตัวบ่งชี้และครื่องมือประเมินประสิทธิผลโครงการฝึกอบรมพยาบาลวิชาชีพ : การประยุกต์แนวคิดโมเดลเคิร์กแพททริคและการประเมินโดยใช้ทฤษฎีเป็นฐานสมพงษ์ ปั้นหุ่น; พงศ์เทพ จิระโร; สุวิมล ว่องวาณิช; สุเทพ ธุระพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพภายในสำหรับโรงเรียนสาธิตในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการพงศ์เทพ จิระโร; ผลาดร สุวรรณโพธิ์; ณัฐกาญจน์ แสนทวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของครูของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามนตรี แย้มกสิกร; พงศ์เทพ จิระโร; ดารณี กีรติปกรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์