กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7917
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนเป็นฐานเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of lerning ctivity using community bsed instruction to promote helth behviorsin ccordnce with thi wisdom
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พงศ์เทพ จิระโร
วิชิต สุรัตน์เรืองชัย
พิชชานันท์ โชติวรรธอนันต์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การเรียนรู้
การสอนด้วยสื่อ
วิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก
ภูมิปัญญา
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนเป็นฐานด้วยภูมิปัญญาไทย 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนเป็นฐานด้วยภูมิปัญญาไทย 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนเป็นฐานด้วยภูมิปัญญาไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 กระทรวงศึกษาธิการ ที่กำลังศึกษาอยู่ใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 32 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง ใช้แบบแผนการวิจัย One group pretest-posttest design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนเป็นฐานด้วยภูมิปัญญาไทย แผนการจัด การเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนเป็นฐานด้วยภูมิปัญญาไทย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ผลการวิจัย พบว่า 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนเป็นฐานด้วยภูมิปัญญาไทยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย 1) ชื่อกิจกรรม 2) คำนำ 3) คำชี้แจงสำหรับครู 4) คำชี้แจงสำหรับนักเรียน 5) สาระสำคัญ/จุดประสงค์ 6) ใบความรู้/ ใบกิจกรรม 7) แบบทดสอบ 8) แผนการจัดการเรียนรู้ 2. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนเป็นฐานด้วยภูมิปัญญาไทย พบว่า พฤติกรรมสุขภาพด้านความรู้หลังเรียน ( = 23.61, SD = 2.53) สูงกว่าก่อนเรียน ( = 15.42, SD = 3.15) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพฤติกรรมสุขภาพด้านเจตคติหลังเรียน ( = 74.50, SD = 6.02) สูงกว่าก่อนเรียน ( = 46.22, SD = 6.31) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนพฤติกรรมสุขภาพด้านการปฏิบัติหลังเรียน ( = 42.09, SD = 5.08) สูงกว่าก่อนเรียน ( = 23.43, SD = 6.35) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ผลการการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนเป็นฐานด้วยภูมิปัญญาไทย เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.63, SD = 0.31) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ 1ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ( = 4.73, SD = 0.31) 2 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ( = 4.64, SD = 0.40) 3 ด้านเนื้อหา ( = 4.58, SD = 0.32)
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (กศ.ด.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7917
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf1.62 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น