การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุพจน์ บุญวิเศษ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 21  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551การนำนโยบายไปปฏิบัติ :ศึกษากรณีการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองจากประเทศเพื่อนบ้านสุพจน์ บุญวิเศษ; เจษฎา มีบุญลือ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2549การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management) กับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบราชการและเอกชนสุพจน์ บุญวิเศษ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราสุพจน์ บุญวิเศษ; กานติมา ครุฑธาโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีสุพจน์ บุญวิเศษ; ฐิติพนธ์ พัฒนาพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2551การรับรู้ การถ่ายทอด และการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มจักสาน จังหวัดชลบุรีสุพจน์ บุญวิเศษ; ผจงสุข เนียมประดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2556การรับรู้และบทบาทของเทศบาลตำบลที่มีต่อการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีสุพจน์ บุญวิเศษ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีสุพจน์ บุญวิเศษ; ณัฐสินี บุญอิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2539การศึกษาปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่เป้าหมายของโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก (ชลบุรี)ศรุติ สกุลรัตน์; สุพจน์ บุญวิเศษ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561การศึกษาภาวะความเครียดในการทำงานของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีสุพจน์ บุญวิเศษ; ธรงวิท นุชฉายา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2547การศึกษาสภาพสังคมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีสุทธนู ศรีไสย์; สุพจน์ บุญวิเศษ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563การสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการสาธารณะของเทศบาลเมือง ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีสุพจน์ บุญวิเศษ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563การสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีสุพจน์ บุญวิเศษ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561ทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อการเสพยาเสพติดในสังคมปัจจุบัน กรณีศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.)สุพจน์ บุญวิเศษ; จินตนา จันทร์ทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2547ทัศนะของประชาชนต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีสุทธนู ศรีไสย์; สุพจน์ บุญวิเศษ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2557ธรรมาธิปไตยกับประชาธิปไตยในบริบทของการเมืองไทยสุพจน์ บุญวิเศษ; ไพรวัลย์ เคนพรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2554บทบาทของผู้นำท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีสุพจน์ บุญวิเศษ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2543ปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตำบลที่เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาล: ศึกษากรณีจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราดสุพจน์ บุญวิเศษ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561พฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราสุพจน์ บุญวิเศษ; กนกรัตน์ เสืออ่วม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561พฤติกรรมความรุนแรงของเยาวชนในพื้นที่ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีสุพจน์ บุญวิเศษ; ลลิตา สามารถ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2550พฤติกรรมผู้นำของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีสุพจน์ บุญวิเศษ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์