กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7270
ชื่อเรื่อง: การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Public prticiption in drug prevention nd solution cse study in Mung district, Chonburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุพจน์ บุญวิเศษ
ฐิติพนธ์ พัฒนาพร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
ยาเสพติด -- การป้องกันและควบคุม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ยาเสพติด -- การควบคุมคุณภาพ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรณีศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรณีศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกับประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ที่มีอายุระหว่าง 18 – 60 ปี จํานวน 400 คน คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ด้วยสถิติ t-Test และ One-way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.8 มีอายุ 26 -35 ปี ร้อยละ 48.3 มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 51.8 มีระดับการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ร้อยละ 77.3 มีอาชีพค้าขาย หรือ ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 51.5 และมีสถานภาพโสด ร้อยละ 93.5 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในระดับน้อยที่ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.18 โดยส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.32 รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.22 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.15 และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.04 ส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา และสถานภาพที่ต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (ร.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7270
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf782 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น