กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7270
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorสุพจน์ บุญวิเศษ
dc.contributor.authorฐิติพนธ์ พัฒนาพร
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
dc.date.accessioned2023-05-12T03:39:13Z
dc.date.available2023-05-12T03:39:13Z
dc.date.issued2561
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7270
dc.descriptionงานนิพนธ์ (ร.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
dc.description.abstractการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรณีศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรณีศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกับประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ที่มีอายุระหว่าง 18 – 60 ปี จํานวน 400 คน คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ด้วยสถิติ t-Test และ One-way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.8 มีอายุ 26 -35 ปี ร้อยละ 48.3 มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 51.8 มีระดับการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ร้อยละ 77.3 มีอาชีพค้าขาย หรือ ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 51.5 และมีสถานภาพโสด ร้อยละ 93.5 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในระดับน้อยที่ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.18 โดยส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.32 รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.22 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.15 และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.04 ส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา และสถานภาพที่ต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
dc.language.isoth
dc.publisherคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
dc.subjectยาเสพติด -- การป้องกันและควบคุม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
dc.subjectยาเสพติด -- การควบคุมคุณภาพ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
dc.titleการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
dc.title.alternativePublic prticiption in drug prevention nd solution cse study in Mung district, Chonburi province
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternativeA study on public participation in drug prevention and problem solving in Muang district, Chonburi province. The purpose of this study was to study the participation of people in drug prevention and problem solving in Muang district, Chonburi province. The data were collected from people in the district. Chonburi province There were 400 people in the age group of 18 to 60 years old. The statistics used in the research were frequency, percentage, mean, standard deviation Statistics used to test hypotheses with T-test and One-way ANOVA. The results showed that most respondents were female, 67.8%, 26-35 years old, 48.3% with monthly income of 10,001-20,000 baht, 51.8% with bachelor degree, 77.3% The respondents had a low level of participation in drug prevention and treatment at an average of 2.18. In the beneficiaries an average of 2.32, followed by participation in the decision-average of 2.22 with the participation of the average value of 2.15 and participation in the evaluation average of 2.04. The results of the hypothesis test showed that the personal factors of gender, age, occupation, education level There were statistically significant differences at .05 level in the prevention and correction of narcotic problems in Muang District, Chon Buri Province.
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
dc.degree.nameรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf782 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น