กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7268
ชื่อเรื่อง: ทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อการเสพยาเสพติดในสังคมปัจจุบัน กรณีศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Attitudes of youth ffecing on drug use present society :bPtty Technicl College (voctionl certificte)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุพจน์ บุญวิเศษ
จินตนา จันทร์ทอง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: ยาเสพติดกับเยาวชน
เยาวชน -- ทัศนคติ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
นักเรียนอาชีวศึกษา -- ทัศนคติ
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่อง ทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อการเสพยาเสพติดในสังคมปัจจุบัน:กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทัศนคติ ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.) ที่มีต่อการเสพยาเสพติดใน สังคมปัจจุบัน และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.) ที่มีต่อการเสพยาเสพติดในสังคมปัจจุบัน จําแนกตามปัจจัยส่วน บุคคลกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยจํานวน 319 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าแจกแจง ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทําการทดสอบสมมุติฐาน ด้วยสถิติค่าที (t-Test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างที่มีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ทําการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการแบบ LSD ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 15 ปี กําลังศึกษาอยู่ชั้น ปวช.1 พักอาศัยอยู่ร่วมกับบิดา-มารดา บิดาและมารดาอยู่ด้วยกัน เงินรายเดือนที่ได้รับจากผู้ปกครอง 6,001–9,000 บาท ไม่มีคนที่ใกล้ชิดใช้สารเสพติด และผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าเพื่อนมีส่วนที่ทําให้เสพยาเสพติดมากที่สุด เมื่อพิจารณาภาพรวม พบว่า นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.) มีทัศนคติที่มีต่อการเสพยาเสพติดในสังคมปัจจุบัน ในระดับเห็นด้วย อย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ย 4.23 (SD = 0.19) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าในด้านสังคมและสภาพแวดล้อม เป็นอันดับ 1 มีทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งมีค่าเฉลี่ย 4.26 (SD = 0.25) รองลงมาคือ ด้านครอบครัว เป็นอันดับ 2 มีทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งมีค่าเฉลี่ย 4.24 (SD = 0.28) และด้านลักษณะส่วนบุคคลเป็นอันดับ 3 มีทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วยมีค่าเฉลี่ย 4.18 (SD = 0.33) ตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าเพศที่ต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อการเสพยาเสพติดในสังคม ปัจจุบันแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับอายุ ระดับชั้นการศึกษา นักศึกษา อาศัยอยู่กับใคร สถานภาพการสมรสบิดามารดา เงินรายเดือนที่ได้จากผู้ปกครอง การใช้สารเสพติดของคนใกล้ชิด และบุคคลที่มีส่วนทําให้เสพยาเสพติด ที่ต่างกัน มีทัศนคติที่ต่อการเสพยาเสพติดในสังคมปัจจุบัน ไม่แตกต่างกัน
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (ร.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7268
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf899.91 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น