กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7268
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorสุพจน์ บุญวิเศษ
dc.contributor.authorจินตนา จันทร์ทอง
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
dc.date.accessioned2023-05-12T03:39:13Z
dc.date.available2023-05-12T03:39:13Z
dc.date.issued2561
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7268
dc.descriptionงานนิพนธ์ (ร.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
dc.description.abstractการวิจัยเรื่อง ทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อการเสพยาเสพติดในสังคมปัจจุบัน:กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทัศนคติ ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.) ที่มีต่อการเสพยาเสพติดใน สังคมปัจจุบัน และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างทัศนคติของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.) ที่มีต่อการเสพยาเสพติดในสังคมปัจจุบัน จําแนกตามปัจจัยส่วน บุคคลกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยจํานวน 319 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าแจกแจง ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทําการทดสอบสมมุติฐาน ด้วยสถิติค่าที (t-Test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างที่มีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ทําการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการแบบ LSD ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 15 ปี กําลังศึกษาอยู่ชั้น ปวช.1 พักอาศัยอยู่ร่วมกับบิดา-มารดา บิดาและมารดาอยู่ด้วยกัน เงินรายเดือนที่ได้รับจากผู้ปกครอง 6,001–9,000 บาท ไม่มีคนที่ใกล้ชิดใช้สารเสพติด และผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าเพื่อนมีส่วนที่ทําให้เสพยาเสพติดมากที่สุด เมื่อพิจารณาภาพรวม พบว่า นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.) มีทัศนคติที่มีต่อการเสพยาเสพติดในสังคมปัจจุบัน ในระดับเห็นด้วย อย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ย 4.23 (SD = 0.19) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าในด้านสังคมและสภาพแวดล้อม เป็นอันดับ 1 มีทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งมีค่าเฉลี่ย 4.26 (SD = 0.25) รองลงมาคือ ด้านครอบครัว เป็นอันดับ 2 มีทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งมีค่าเฉลี่ย 4.24 (SD = 0.28) และด้านลักษณะส่วนบุคคลเป็นอันดับ 3 มีทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วยมีค่าเฉลี่ย 4.18 (SD = 0.33) ตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าเพศที่ต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อการเสพยาเสพติดในสังคม ปัจจุบันแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับอายุ ระดับชั้นการศึกษา นักศึกษา อาศัยอยู่กับใคร สถานภาพการสมรสบิดามารดา เงินรายเดือนที่ได้จากผู้ปกครอง การใช้สารเสพติดของคนใกล้ชิด และบุคคลที่มีส่วนทําให้เสพยาเสพติด ที่ต่างกัน มีทัศนคติที่ต่อการเสพยาเสพติดในสังคมปัจจุบัน ไม่แตกต่างกัน
dc.language.isoth
dc.publisherคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectยาเสพติดกับเยาวชน
dc.subjectเยาวชน -- ทัศนคติ
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
dc.subjectนักเรียนอาชีวศึกษา -- ทัศนคติ
dc.titleทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อการเสพยาเสพติดในสังคมปัจจุบัน กรณีศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.)
dc.title.alternativeAttitudes of youth ffecing on drug use present society :bPtty Technicl College (voctionl certificte)
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
dc.degree.nameรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf899.91 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น