กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/439
ชื่อเรื่อง: การศึกษาปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่เป้าหมายของโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก (ชลบุรี)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study of labor migration problems in the Eastern seaboard development project area with the focus on the area in chonburi
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศรุติ สกุลรัตน์
สุพจน์ บุญวิเศษ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: การเคลื่อนย้ายแรงงาน - - ชลบุรี
การเคลื่อนย้ายแรงงาน - - ไทย (ภาคตะวันออก)
รงงาน - - ชายฝั่งทะเลตะวันออก
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อุปทานแรงงาน - - ไทย (ภาคตะวันออก)
วันที่เผยแพร่: 2539
สำนักพิมพ์: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/439
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น