กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/439
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorศรุติ สกุลรัตน์th
dc.contributor.authorสุพจน์ บุญวิเศษth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:51:49Z
dc.date.available2019-03-25T08:51:49Z
dc.date.issued2539
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/439
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการเคลื่อนย้ายแรงงาน - - ชลบุรีth_TH
dc.subjectการเคลื่อนย้ายแรงงาน - - ไทย (ภาคตะวันออก)th_TH
dc.subjectรงงาน - - ชายฝั่งทะเลตะวันออกth_TH
dc.subjectสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์th_TH
dc.subjectอุปทานแรงงาน - - ไทย (ภาคตะวันออก)th_TH
dc.titleการศึกษาปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่เป้าหมายของโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก (ชลบุรี)th_TH
dc.title.alternativeA study of labor migration problems in the Eastern seaboard development project area with the focus on the area in chonburien
dc.typeResearch
dc.year2539
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น