รายงานการวิจัย (Research Reports) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 199
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2565การศึกษากลยุทธ์การอ่านของนักศึกษาชาวไทยที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในฐานะ ภาษาต่างประเทศที่มีความสามารถในการอ่านต่างกันธัญญารัตน์ สงวนศรี
2566การศึกษาการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนาเมทาดาทาภาพถ่ายดิจิทัลอัครา ธรรมมาสถิตย์กุล
2566การศึกษาปัญหาความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19: กรณีศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพากุลนารี อรรถาปารมี
2565การศึกษาจริยธรรมและกลวิธีการนำเสนอตัวละครเอกชายในนวนิยายชุดสุภาพบุรุษจอมโจรจุฑามาศ ศรีระษา
2566การพัฒนารูปแบบการออกแบบเพื่อตราสินค้าไลฟ์สไตล์กมลชนก เศรษฐบุตร
2564การพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็กยากจน กรณีศึกษาหมู่บ้านนายม จังหวัดชัยภูมิ ประเทศไทยพรรณพิลาศ กุลดิลก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาสังคมสูงอายุในเขตเมืองภาคตะวันออกมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2565การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสาธิญา อาจริยาภิบาล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยศิริวรรณ สมนึก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2565บทบาทของบริษัทตัวแทนโฆษณาต่างชาติและนักโฆษณาในการสร้างอุตสาหกรรมโฆษณาไทยหลังสงครามโลกครั้งที่สองชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560ความต้องการพัฒนาศักยภาพการทำงานของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรีสุเนตร สุวรรณละออง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556ชื่อร้านค้าภาษาจีนในประเทศไทย : แนวนิยมในการตั้งชื่อร้านค้ากับภาพสะท้อนบทบาทของชุมชนจีนในสังคมไทยวิไล ลิ่มถาวรานันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2564อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์กี่ยวกับพระเจ้าในคัมภีร์ไบเบิลขจิตา ศรีพุ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2564พุทธวิธีการบริหารเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา วัดพระธรรมกายในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีรุ่งนิภา เหลียง; ขันทอง วิชาเดช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563โครงการการถอดบทเรียนการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ : หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพาสุกัญญา บูรณเดชาชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2564จากเทวันธชาดกสู่เทวันคำกาพย์ : การดัดแปลงชาดกเป็นนิทานคำกาพย์ณัฐา ค้ำชู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2562การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพาวิชัย แย้มหลั่งทรัพย์; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2562รูปแบบสื่อสังคมออนไลน์ของวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทยมนตรี วิวาห์สุข; เทพพร มังธานี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสารสนเทศกับพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาดวงกมล อุ่นจิตติ; สมฤทัย ธีรเรืองสิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560โครงการความพึงพอใจของนิสิตนิเทศศาสตร์ต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง 2554 และความพึงพอใจของหน่วยงานต่อนิสิตนิเทศศาสตร์ที่ไปฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2559วิชัย แย้มหลั่งทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 199