กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2155
ชื่อเรื่อง: การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management) กับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบราชการและเอกชน
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุพจน์ บุญวิเศษ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: การบริหารงานบุคคล
การประเมินผลงาน
การวัดผลงาน
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2549
บทคัดย่อ: บทความฉบับนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยมุ่งเน้นถึงขั้นตอนและวิธีการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการกำหนดเป้าหมายปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factor : CSF) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (Key Performance Index : KPI) ความแตกต่างของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการประเมินประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่อยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์กับการบริหารงานบุคคลซึ่งจาการศึกษาพบว่า การประยุกต์ใช้การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ในหน่วยงานภาครัฐยังมีข้อจำกัด โดยเฉพาะในตัวของระบบเอง เมื่อเปรียบเทียบกับภาคเอกชนดังนั้นภาครัฐจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานบุคคลให้มีความถูกต้องเหมาะสมและสอดรับกับหลักการบริหารดังกล่าว โดยการกระจายอาจการบริหาร การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ การสรรหาบรรจุ แต่งตั้งโยกย้ายบุคลากร การกำหนดค่าตอบแทนและเงินรางวัลการต่อสัญญาหรือยุติสัญญาจ้าง เป็นต้น
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2155
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
1-18.PDF19.53 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น