กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2155
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุพจน์ บุญวิเศษ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์en
dc.date.accessioned2019-03-25T09:12:42Z
dc.date.available2019-03-25T09:12:42Z
dc.date.issued2549
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2155
dc.description.abstractบทความฉบับนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยมุ่งเน้นถึงขั้นตอนและวิธีการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการกำหนดเป้าหมายปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factor : CSF) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (Key Performance Index : KPI) ความแตกต่างของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการประเมินประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่อยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์กับการบริหารงานบุคคลซึ่งจาการศึกษาพบว่า การประยุกต์ใช้การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ในหน่วยงานภาครัฐยังมีข้อจำกัด โดยเฉพาะในตัวของระบบเอง เมื่อเปรียบเทียบกับภาคเอกชนดังนั้นภาครัฐจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานบุคคลให้มีความถูกต้องเหมาะสมและสอดรับกับหลักการบริหารดังกล่าว โดยการกระจายอาจการบริหาร การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ การสรรหาบรรจุ แต่งตั้งโยกย้ายบุคลากร การกำหนดค่าตอบแทนและเงินรางวัลการต่อสัญญาหรือยุติสัญญาจ้าง เป็นต้นth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการบริหารงานบุคคลth_TH
dc.subjectการประเมินผลงานth_TH
dc.subjectการวัดผลงานth_TH
dc.subjectสาขาเศรษฐศาสตร์th_TH
dc.titleการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management) กับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบราชการและเอกชนth_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue21
dc.volume14
dc.year2549
dc.description.abstractalternativeThis article concerns the study of result based management by focusing on processes and methodologies for applying in organization management, particularly how to create Critical Success Factor : CSF and Key Performance Index : KPI. It also studies the difference of result based management between public sector and private sector including the relation between result based management and personal administration. The study found that the result based management between public sector still had a limitation of performance, especially in system themselves comparing with private sector. Therefore the public sector needs to improve the system of personal administration by decentra lization and reengineering particular in organization structure, processes of implementation, selection, rotation, and contract management etc.en
dc.journalวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.page1-18.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
1-18.PDF19.53 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น