กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2178
ชื่อเรื่อง: การนำนโยบายไปปฏิบัติ :ศึกษากรณีการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองจากประเทศเพื่อนบ้าน
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุพจน์ บุญวิเศษ
เจษฎา มีบุญลือ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: ข้อพิพาทแรงงาน
นโยบายแรงงาน
แรงงานต่างด้าว
แรงงาน
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2551
บทคัดย่อ: การศึกษาเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดในการนำนโยบายการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า กัมพูชา และลาว ไปปฏิบัติ ศึกษาบทบาทและหน้าที่ขององค์การและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อพิจารณาบางประการ ผลการศึกษาพบว่า แนวคิดในการนำนโยบายการจัดระบบแรงงานต่างด้าวฯ ไปปฏิบัติ ต้องบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน และหน่วยงานด้านความมั่นคง ในภาพรวมพบว่าฝ่ายการเมือง ระบบราชการ ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายและบทบาทขององค์การล้วนแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำนโยบายการจัดระบบแรงงานต่างด้าวไปปฏิบิติทั้งสิ้น สำหรับข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะบางประการของการนำนโยบายการจัดระบบแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติพิจารณาได้ว่า การบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในระดับผู้ปฏิบัติงาน กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย ความสอดคล้องในการกำหนดนโยบาย แนวทางในการดำเนินงานแต่ละด้าน การจัดทำแผนสำหรับตัวชี้วัดประเมินผล ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประสานงานการปฏิบัติร่วมกัน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2178
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
1-14.pdf438.59 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น