กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2178
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุพจน์ บุญวิเศษ
dc.contributor.authorเจษฎา มีบุญลือ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:12:44Z
dc.date.available2019-03-25T09:12:44Z
dc.date.issued2551
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2178
dc.description.abstractการศึกษาเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดในการนำนโยบายการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า กัมพูชา และลาว ไปปฏิบัติ ศึกษาบทบาทและหน้าที่ขององค์การและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อพิจารณาบางประการ ผลการศึกษาพบว่า แนวคิดในการนำนโยบายการจัดระบบแรงงานต่างด้าวฯ ไปปฏิบัติ ต้องบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน และหน่วยงานด้านความมั่นคง ในภาพรวมพบว่าฝ่ายการเมือง ระบบราชการ ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายและบทบาทขององค์การล้วนแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำนโยบายการจัดระบบแรงงานต่างด้าวไปปฏิบิติทั้งสิ้น สำหรับข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะบางประการของการนำนโยบายการจัดระบบแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติพิจารณาได้ว่า การบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในระดับผู้ปฏิบัติงาน กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย ความสอดคล้องในการกำหนดนโยบาย แนวทางในการดำเนินงานแต่ละด้าน การจัดทำแผนสำหรับตัวชี้วัดประเมินผล ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประสานงานการปฏิบัติร่วมกันth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectข้อพิพาทแรงงานth_TH
dc.subjectนโยบายแรงงานth_TH
dc.subjectแรงงานต่างด้าวth_TH
dc.subjectแรงงานth_TH
dc.subjectสาขาสังคมวิทยาth_TH
dc.titleการนำนโยบายไปปฏิบัติ :ศึกษากรณีการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองจากประเทศเพื่อนบ้านth_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue25-26
dc.volume16
dc.year2551
dc.description.abstractalternativeThe purpose of this study was to study connectional for taking the policy implementation, studying organization and concerning respective persons and including some suggestion. As a result of the research, it is apparently clear that the essence of the successful administration on the aforementioned policy is fundamentally based on the basis of the integrated efforts which inherently derive from all sectors having been established within the national system including governmental organizations, public sectors and defense agencies. In addition, the studies also show that all participants ranging from political sectors, bureaucracy, authorities who directly operate in this field of work as well as people who are affected from the consequences arisen by the policy and concerned organizations are the players who definitely pertain in the implementation process. Furthermore, in terms of the associated points of consideration concerning the process of directing the policy to the stage of the implementation, it is worth nothing that, in order to achieve the ultimate goals of the policy, it must have the proceeding of close coordination and relentlessly cooperative efforts throughout the whole processes namely the administrative process in solving the problems, a cooperative effort among all concerned organization and authorities, the implications of law enforcement and the process of making an evaluation criterion for evaluation of organizational effectiveness.en
dc.journalวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.page1-14.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
1-14.pdf438.59 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น