กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2675
ชื่อเรื่อง: ธรรมาธิปไตยกับประชาธิปไตยในบริบทของการเมืองไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Dhammacracy and democracy in context of Thai politics
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุพจน์ บุญวิเศษ
ไพรวัลย์ เคนพรม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: การเมือง
ธรรมาธิปไตย
ประชาธิปไตย
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ไทย - - การเมืองและการปกครอง
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวคิดธรรมาธิไตยในประชาธิปไตยตามวิถีการเมืองไทย และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแนวคิดธรรมาธิปไตยในประชาธิปไตยกับวิถีการเมืองไทย ธรรมาธิปไตยเป็นกณฑ์ในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลโดยยึดถือธรรมเป็นหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นระบอบการปกครองธรรมาธิปไตยมีส่วนเสริมให้ระบบประชาธิปไตยเป็นไปอย่างเป็นธรรม และธรรมาธิปไตยมีฐานคิดมาจากหลักคำสอนในศาสนาพุทธ มีความต้องการให้สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม สังคม และการเมืองไทย
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2675
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
politic6n3p31-54.pdf5.26 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น