กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2675
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุพจน์ บุญวิเศษ
dc.contributor.authorไพรวัลย์ เคนพรม
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:18:45Z
dc.date.available2019-03-25T09:18:45Z
dc.date.issued2557
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2675
dc.description.abstractบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวคิดธรรมาธิไตยในประชาธิปไตยตามวิถีการเมืองไทย และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแนวคิดธรรมาธิปไตยในประชาธิปไตยกับวิถีการเมืองไทย ธรรมาธิปไตยเป็นกณฑ์ในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลโดยยึดถือธรรมเป็นหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นระบอบการปกครองธรรมาธิปไตยมีส่วนเสริมให้ระบบประชาธิปไตยเป็นไปอย่างเป็นธรรม และธรรมาธิปไตยมีฐานคิดมาจากหลักคำสอนในศาสนาพุทธ มีความต้องการให้สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม สังคม และการเมืองไทยth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการเมืองth_TH
dc.subjectธรรมาธิปไตยth_TH
dc.subjectประชาธิปไตยth_TH
dc.subjectสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์th_TH
dc.subjectไทย - - การเมืองและการปกครองth_TH
dc.titleธรรมาธิปไตยกับประชาธิปไตยในบริบทของการเมืองไทยth_TH
dc.title.alternativeDhammacracy and democracy in context of Thai politicsen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue3
dc.volume6
dc.year2557
dc.description.abstractalternativeThis article aims to present “Dhammacracy” concept in democratic regime that following up Thai politics; and to analyzed relation of “Dhammacracy” concept and Thai politics. The “Dhammacracy” as criteria for individual’s decision making by used “Dhammacracy” takes part to support justice democratic regime. “Dhammacracy” based on Buddha conceptual framework. This concept focuses on congruency of Thai culture, social and politics.en
dc.journalวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of politics, administration and law.
dc.page31-54.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
politic6n3p31-54.pdf5.26 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น