I-thesis หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 789
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2565ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์ร่วมกับเทคนิค Think write pair share ที่มีต่อมโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผลาดร สุวรรณโพธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ดุจจิตต์ คุณากูลวิศาล, และอื่นๆ
2565ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5Es) ร่วมกับเทคนิค Think-pair-share ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลและมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2คมสัน ตรีไพบูลย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นัฐธิดา มุสิกชาติ, และอื่นๆ
2565ผลของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ร่วมกับ เทคนิค Think talk write ที่มีต่อมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3คมสัน ตรีไพบูลย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชลธาร ผ่องแผ้ว, และอื่นๆ
2565ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มเครือข่ายแกลงบูรพา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2ภัคณัฏฐ์ จันทนวรานนท์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สถาพร พฤฑฒิกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พีรวัฒน์ ศีติสาร, และอื่นๆ
2565ผลของการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับกลวิธี Star ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2อาพันธ์ชนิต เจนจิต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; คมสัน ตรีไพบูลย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภัทรพร คล้ายสมบูรณ์, และอื่นๆ
2565การเสริมสร้างพฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นด้วยการปรึกษาครอบครัวเชิงบูรณาการเพ็ญนภา กุลนภาดล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประชา อินัง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุวัชราพร สวยอารมณ์, และอื่นๆ
2565การพัฒนาตัวบ่งชี้และแนวทางการบริหารงานวิชาการในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออกประยูร อิ่มสวัสดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภัคณัฏฐ์ จันทนวรานนท์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชะเอม มีเชาว์, และอื่นๆ
2565การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภัคณัฏฐ์ จันทนวรานนท์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สถาพร พฤฑฒิกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มนัสนันท์ เกิดเอี่ยม, และอื่นๆ
2564ศิลปกรรมผ่อนคลายความเครียดของสังคมในแง่มุมขบขันภานุ สรวยสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ขิโรชา จรูญศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ.
2564ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้ป่วยสูงอายุไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนัยนา พิพัฒน์วณิชชา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรชัย จูลเมตต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรชาติ อุไกรหงษา, และอื่นๆ
2564ผลของโปรแกรมการเตรียมมารดาในระยะเปลี่ยนผ่านต่อพฤติกรรมการดูแลทารกและน้ำหนักตัวทารกที่เกิดก่อนกำหนดนฤมล ธีระรังสิกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จิดาภา พิกุลงาม, และอื่นๆ
2564ศิลปะจากขยะทะเลเพื่อพื้นที่สาธารณะ : กรณีศึกษาหาดวอนนภา = Art from marine debris for public space : a case study of von napa beachภรดี พันธุภากร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปิติวรรธน์ สมไทย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศุภรา อรุณศรีมรกต, และอื่นๆ
2564การขับเคลื่อนงานศิลปะและวัฒนธรรม :หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกมนัส แก้วบูชา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศรัญญา ประสพชิงชนะ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สัจจพร เกษตรสินธุ์, และอื่นๆ
2564การออกแบบผลิตภัณฑ์ของใช้และของประดับตกแต่งจากภูมิปัญญาถักทอผสมเส้นใยก้านโหม่งต้น จากชุมชนอ่างเตย ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทราชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จุฬาวรรณ ดีเลิศ, และอื่นๆ
2564การออกแบบนิทรรศการและกิจกรรม "พระเมตตาจากฟ้าสู่ดิน ถิ่นชลบุรี" พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี ณ ศรีราชามนัส แก้วบูชา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภูวษา เรืองชีวิน; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุนันทา อ้นจรูญ, และอื่นๆ
2564จากนามธรรมสู่รูปธรรม : การวิเคราะห์โครงสร้างภาพสัญญะในงานโฆษณาท่องเที่ยวไทยเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบสื่อสารลักษณะไทยร่วมสมัยสุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อาวิน อินทรังษี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ณัฐพล อ้นอารีย์, และอื่นๆ
2564การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศจากวัสดุไบโอคอมพอสิตต่อศักดิ์ กิตติกรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรทิพย์ ธรรมจริยาพันธุ์, และอื่นๆ
2564กระบวนการเพิ่มสมบัติไม้สักอายุน้อยด้วยนวัตกรรมชีวภาพ เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ซอ; มิยอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก, และอื่นๆ
2563ความสัมพันธ์ระหว่างโครงการให้สิทธิซื้อหุ้นแก่พนักงานกับความสามารถในการทำกำไรและมูลค่าของกิจการเนตรดาว ชัยเขต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อารยา บุญจับ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.
2564ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาลต่อผลตอบแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรณีศึกษา : บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)เนตรดาว ชัยเขต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัชรียา บรรจุสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 789

Discover

Date issued
Has File(s)