I-thesis หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 788
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2565ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5Es) ร่วมกับเทคนิค Think-pair-share ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลและมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2คมสัน ตรีไพบูลย์; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; นัฐธิดา มุสิกชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2565ผลของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ร่วมกับ เทคนิค Think talk write ที่มีต่อมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3คมสัน ตรีไพบูลย์; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; ชลธาร ผ่องแผ้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2565ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์ร่วมกับเทคนิค Think write pair share ที่มีต่อมโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผลาดร สุวรรณโพธิ์; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; ดุจจิตต์ คุณากูลวิศาล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์.
2565ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มเครือข่ายแกลงบูรพา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2ภัคณัฏฐ์ จันทนวรานนท์ สมพงษ์ธรรม; สถาพร พฤฑฒิกุล; พีรวัฒน์ ศีติสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2565ผลของการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับกลวิธี Star ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2อาพันธ์ชนิต เจนจิต; คมสัน ตรีไพบูลย์; ภัทรพร คล้ายสมบูรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2565การเสริมสร้างพฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นด้วยการปรึกษาครอบครัวเชิงบูรณาการเพ็ญนภา กุลนภาดล; ประชา อินัง; สุวัชราพร สวยอารมณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2565การพัฒนาตัวบ่งชี้และแนวทางการบริหารงานวิชาการในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออกประยูร อิ่มสวัสดิ์; ภัคณัฏฐ์ จันทนวรานนท์ สมพงษ์ธรรม; ชะเอม มีเชาว์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2565การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภัคณัฏฐ์ จันทนวรานนท์ สมพงษ์ธรรม; สถาพร พฤฑฒิกุล; มนัสนันท์ เกิดเอี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้ป่วยสูงอายุไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนัยนา พิพัฒน์วณิชชา; พรชัย จูลเมตต์; วรชาติ อุไกรหงษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2564ผลของโปรแกรมการเตรียมมารดาในระยะเปลี่ยนผ่านต่อพฤติกรรมการดูแลทารกและน้ำหนักตัวทารกที่เกิดก่อนกำหนดนฤมล ธีระรังสิกุล; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; จิดาภา พิกุลงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2564ศิลปกรรมผ่อนคลายความเครียดของสังคมในแง่มุมขบขันภานุ สรวยสุวรรณ; ขิโรชา จรูญศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2564ศิลปะจากขยะทะเลเพื่อพื้นที่สาธารณะ : กรณีศึกษาหาดวอนนภา = Art from marine debris for public space : a case study of von napa beachภรดี พันธุภากร; ปิติวรรธน์ สมไทย; ศุภรา อรุณศรีมรกต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2564การออกแบบผลิตภัณฑ์ของใช้และของประดับตกแต่งจากภูมิปัญญาถักทอผสมเส้นใยก้านโหม่งต้น จากชุมชนอ่างเตย ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทราชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; จุฬาวรรณ ดีเลิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2564การขับเคลื่อนงานศิลปะและวัฒนธรรม :หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกมนัส แก้วบูชา; ศรัญญา ประสพชิงชนะ; สัจจพร เกษตรสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2564การออกแบบนิทรรศการและกิจกรรม "พระเมตตาจากฟ้าสู่ดิน ถิ่นชลบุรี" พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี ณ ศรีราชามนัส แก้วบูชา; ภูวษา เรืองชีวิน; สุนันทา อ้นจรูญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2564จากนามธรรมสู่รูปธรรม : การวิเคราะห์โครงสร้างภาพสัญญะในงานโฆษณาท่องเที่ยวไทยเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบสื่อสารลักษณะไทยร่วมสมัยสุชาติ เถาทอง; อาวิน อินทรังษี; ณัฐพล อ้นอารีย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2564กระบวนการเพิ่มสมบัติไม้สักอายุน้อยด้วยนวัตกรรมชีวภาพ เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ซอ, มิยอง; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; อฏฐม สาริบุตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2564การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศจากวัสดุไบโอคอมพอสิตต่อศักดิ์ กิตติกรณ์; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; พรทิพย์ ธรรมจริยาพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2564ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาลต่อผลตอบแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรณีศึกษา : บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)เนตรดาว ชัยเขต; พัชรียา บรรจุสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563ความสัมพันธ์ระหว่างโครงการให้สิทธิซื้อหุ้นแก่พนักงานกับความสามารถในการทำกำไรและมูลค่าของกิจการเนตรดาว ชัยเขต; อารยา บุญจับ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 788