กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10258
ชื่อเรื่อง: ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5Es) ร่วมกับเทคนิค Think-pair-share ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลและมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effects of lerning mngement bsed on 5es instructionl model nd think -pir -shre technique on resoning bility nd mthemticl concept of mthyomsuks 2students
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: คมสัน ตรีไพบูลย์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
นัฐธิดา มุสิกชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์.
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
วันที่เผยแพร่: 2565
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (กศม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2565
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10258
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
62920072.pdf5.18 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น