กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10256
ชื่อเรื่อง: ผลของการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับกลวิธี Star ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effects of lerning mngement by using constructivist theory with the str strtegy on mthemtics lerning chievement nd mthemticl problem solving bility of mthyomsuks 2 students
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อาพันธ์ชนิต เจนจิต
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
คมสัน ตรีไพบูลย์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ภัทรพร คล้ายสมบูรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์.
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
วันที่เผยแพร่: 2565
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (กศม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2565
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10256
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
62910018.pdf5.73 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น