กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10256
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorอาพันธ์ชนิต เจนจิต
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
dc.contributor.advisorคมสัน ตรีไพบูลย์
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
dc.contributor.authorภัทรพร คล้ายสมบูรณ์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์.
dc.date.accessioned2023-09-18T07:57:05Z-
dc.date.available2023-09-18T07:57:05Z-
dc.date.issued2565
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10256-
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (กศม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2565
dc.description.abstract-
dc.language.isoth
dc.language.isoen
dc.publisherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์.
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
dc.subjectผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
dc.subjectคณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
dc.titleผลของการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับกลวิธี Star ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
dc.title.alternativeThe effects of lerning mngement by using constructivist theory with the str strtegy on mthemtics lerning chievement nd mthemticl problem solving bility of mthyomsuks 2 students
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternative-
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineการสอนคณิตศาสตร์
dc.degree.nameกศ.ม.
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
62910018.pdf5.73 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น