กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10260
ชื่อเรื่อง: ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์ร่วมกับเทคนิค Think write pair share ที่มีต่อมโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ผลาดร สุวรรณโพธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดุจจิตต์ คุณากูลวิศาล
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์.
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
วันที่เผยแพร่: 2565
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (กศม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2565
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10260
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
62920071.pdf12.16 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น