กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10252
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้ป่วยสูงอายุไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Fctors relted to fer of flling mong the end stge renl disese older dult treted with hemodilysis
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นัยนา พิพัฒน์วณิชชา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
พรชัย จูลเมตต์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
วรชาติ อุไกรหงษา
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ.
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
ไตวายเรื้อรัง
ไตวายเรื้อรัง -- ผู้ป่วย
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พยม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2564
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10252
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
59920049.pdf3.8 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น