กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10241
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาลต่อผลตอบแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรณีศึกษา : บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Reltionships between corporte socil responsibility, nd its good governnce nd its stkeholders’ return: cse study of the compnies listed on the stock exchnge of thilnd (set)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เนตรดาว ชัยเขต
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
พัชรียา บรรจุสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.
คำสำคัญ: ธรรมรัฐ
บรรษัทภิบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (บธม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2564
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10241
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
60920174.pdf1.16 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น