วิทยานิพนธ์ (Theses) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 43
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563ความสัมพันธ์ของระดับความสุขในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเจนเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเขตภาคตะวันออกกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; กุสุมา ศรีแย้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563ความสัมพันธ์ระหว่างงานที่มีความหมายต่อความผูกพันขององค์การของครูโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; ธารปาง ต.วิเชียร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2561องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทความเป็นเจ้าของของเจ้าหน้าที่บริหารกับผลการดำเนินงานของบริษัทการุณ สุขสองห้อง; กันต์ฤทัย ไชโย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำเคมีภัณฑ์พื้นฐานของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดชลบุรีสมบัติ ธำรงสินถาวร; สุชาดา วงษ์คงคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้ระบบงานสารสนเทศของพนักงานธนาคารกรุงไทยสำนักงานเขตชลบุรีกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; วารุณี วัฒนานุกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2561ค่านิยมในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานเจนเนอเรชั่น ซี อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยองอภิญญา อิงอาจ; กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; นิวัฒน์ โวหารลึก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2561พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของตลาดนัดกลางคืนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีธนภณ นิธิเชาวกุล; ธนภัทร เก่งการพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2561สมรรถนะหลักและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของพนักงานในบริษัทอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรากัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; วรรณา สกุณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2561แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานบริษัท สยามอุตสาหกรรมเครื่องเหล็ก (1981) จำกัดกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; พรทิพย์ อินทร์แจง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2561ช่องทางการสื่อสารที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจังหวัดชลบุรีธนภณ นิธิเชาวกุล; ณัฐณรงค์ สร้อยคีรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2561อิทธิพลของความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อทัศนคติต่อตราสินค้าที่จำหน่ายผ่านการถ่ายทอดสดการขายเครื่องสำอางทางเฟซบุ๊กไลฟ์สมบัติ ธำรงสินถาวร; ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; ณัฐพร วัฒนวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2565ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเจเนอเรชั่นวายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรีพรรัตน์ แสดงหาญ; ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; วรดา เฮงอุดมทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2565อิทธิพลของความสะดวกในการบริการที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ของกลุ่มผู้บริโภคที่มีประสบการณ์สูงในประเทศไทย จิราภา พึ่งบางกรวย; นันท์นภัส สุดแดน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2021The impact of social media, environmental awareness, and place attachment on environmentally responsible behavior of tourists at saint martin's island, BangladeshTinikan Sungsuwan; Haque, Enamul; Burapha University. Faculty of Management and Tourism
2565การรับรู้คุณค่าและความภักดีต่อตราสินค้าพอดแคสต์ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย : การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างและการศึกษาความสัมพันธ์เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์; จีรนุช ศิริมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2564ส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คของผู้บริโภคชาวลาวในแขวงสะหวันนะเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว           วุฒิชาติ สุนทรสมัย; ทิพย์เกษน เพชรโสภา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว; Thipkesone Phetsopha
2564ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำผักที่ได้มาตรฐานเกษตรกรรมอินทรีย์ของผู้บริโภคชาวลาวในเขตพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาววุฒิชาติ สุนทรสมัย; สมบัติ ธำรงสินถาวร; สมทร ศรีสานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว; Samoudthon Sisanonh
2565แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติของชุมชนอำเภอสีโคดตะบอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววุฒิชาติ สุนทรสมัย; ธินิกานต์ สังข์สุวรรณ; จันทน์เพชร อินใจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว; Chanphet Inchai
2565การศึกษาความเป็นไปได้ของการประกอบธุรกิจกาแฟ และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพตราสินค้าและการรับรู้คุณค่าของธุรกิจกาแฟท้องถิ่นขนาดเล็กในเขตภาคตะวันออกเพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์; ศศิกาญจน์ ธีระนาวิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2564ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสของผู้บริโภคในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; ธันยพร วิเชียรเกื้อ; สมสนุก นนท์ประสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว; Somsanouk Nonpasith
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 43