กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10241
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorเนตรดาว ชัยเขต
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
dc.contributor.authorพัชรียา บรรจุสุข
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.
dc.date.accessioned2023-09-18T07:56:57Z-
dc.date.available2023-09-18T07:56:57Z-
dc.date.issued2564
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10241-
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (บธม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2564
dc.description.abstract-
dc.language.isoth
dc.language.isoen
dc.publisherมหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectธรรมรัฐ
dc.subjectบรรษัทภิบาล
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
dc.titleความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาลต่อผลตอบแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรณีศึกษา : บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
dc.title.alternativeReltionships between corporte socil responsibility, nd its good governnce nd its stkeholders’ return: cse study of the compnies listed on the stock exchnge of thilnd (set)
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternative-
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
dc.degree.nameบธ.ม.
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
60920174.pdf1.16 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น