การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 25  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินก่อนการตั้งครรภ์ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; Kmolnt Wutthisrn; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก, และอื่นๆ
2555ทัศนคติต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และพฤติกรรมบริการต่อมารดาวัยรุ่นของพยาบาลในแผนกสูติกรรม สังกัดสถานพยาบาลของรัฐในสามจังหวัดชายแดนใต้วรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศศินาภรณ์ ชูดำ,2528, และอื่นๆ
2559ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของหญิงตั้งครรภ์แรกตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; Np Sritongbi; วรรณี เดียวอิสเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก, และอื่นๆ
2559ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นRttnporn Tmtngtrong; วรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศิริวรรณ แสงอินทร์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก, และอื่นๆ
2560ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ซ้ำอย่างรวดเร็วในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นวรรณทนา ศุภสีมานนท์; วรรณี เดียวอิศเรศ; มณิสรา ห่วงทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติการดูแลการคลอดปกติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลห้องคลอด โรงพยาบาลในสังกัดเขตสุขภาพที่ 5วรรณี เดียวอิศเรศ; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; พัชร์ลดา ธำรงกาญจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการคลอดในหญิงตั้งครรภ์แรกวรรณี เดียวอิศเรศ; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; สุรวดี คัทสิงห์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดาของมารดาวัยรุ่นมุสลิมพิริยา ศุภศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; Rtchdkorn Thmmrt; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม, และอื่นๆ
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับในหญิงตั้งครรภ์ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; วรรณี เดียวอิศเรศ; เกวลิน ถกลพัฒนกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนกิจการเป็นมารดาของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; Kingdo Sngjindc, และอื่นๆ
2559ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมาฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในสถานบริการเขตอำเภอพนัสนิคมRnu Srisuk; วรรณี เดียวอิสเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม, และอื่นๆ
2560ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกการผ่าตัดคลอดของสตรีตั้งครรภ์แรกตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; พิริยา ศุภศรี; สาวิกา ใจบริสุทธิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ผลของการฝึกโยคะต่อการลดความเครียดของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นครรภ์แรกพิริยา ศุภศรี; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; รุจา แก้วเมืองฝาง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ผลของการสนับสนุนในระยะคลอดโดยญาติผู้หญิงต่อความทุกข์ทรมานจากการเจ็บครรภ์คลอดการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอดและความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอดของผู้คลอครรภ์แรกตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; ชาลินี เจริญสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ผลของโปรแกรมการกระตุ้นการหลั่งน้ำนมต่อระยะเวลาการเริ่มไหลของน้ำนมระยะเวลาการมาของน้ำนมเต็มเต้าและการรับรู้ความสามารถในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาหลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องอุษา เชื้อหอม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศิริวรรณ แสงอินทร์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กนกวรรณ โคตรสังข์, และอื่นๆ
2555ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับมารดาหลังคลอดบุตรคนแรกต่อระยะเวลาและพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุจิตรา ยวงทอง, และอื่นๆ
2560ผลของโปรแกรมการเตรียมครอบครัวเพื่อสนับสนุนการคลอดต่อการรับรู้ความสามารถของครอบครัวในการสนับสนุนการคลอดและความพึงพอใจของผู้คลอดในการสนับสนุนการคลอดของครอบครัวพิริยา ศุภศรี; วรรณทนา ศุภสีมานนท์; รุ่งนภา มหิทธิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ผลของโปรแกรมการเตรียมตัวเพื่อการคลอดต่อความกลัวการคลอดพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดและความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอดในหญิงตั้งครรภ์แรกของโรงพยาบาลสังกัดกองทัพเรือแห่งหนึ่งวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรักษาร่วม; นภาภรณ์ เพิ่มทรัพย์, และอื่นๆ
2559ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดและการรับรู้ประสบการณ์การคลอดของผู้คลอดNrporn Ritthirung; พิริยา ศุภศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม, และอื่นๆ
2560ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และการสนับสนุนของครอบครัวต่ออารมณ์เศร้าในมารดาหลังคลอดวรรณทนา ศุภสีมานนท์; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; วราภรณ์ ปฎิสังข์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์