กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15919
ชื่อเรื่อง: ทัศนคติต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และพฤติกรรมบริการต่อมารดาวัยรุ่นของพยาบาลในแผนกสูติกรรม สังกัดสถานพยาบาลของรัฐในสามจังหวัดชายแดนใต้
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรรณี เดียวอิศเรศ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศศินาภรณ์ ชูดำ,2528
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง.
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง
Health Sciences
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พยาบาลผดุงครรภ์ -- ทัศนคติ
พยาบาลผดุงครรภ์ -- บริการทางการแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พยม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15919
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter1.pdf225.9 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น