กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11618
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมาฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในสถานบริการเขตอำเภอพนัสนิคม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Fctors influencing initition of ntentl cre within the first 12 weeks of pregnncy mong pregnnt women visiting ntentl clinics in Phnut Nikhom District, Chon Buri Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Rnu Srisuk
วรรณี เดียวอิสเรศ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
เรณู ศรีสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง.
คำสำคัญ: การฝากครรภ์
สถานบริการสาธารณสุข -- ไทย (ภาคตะวันออก)
บริการอนามัยแม่และเด็ก
Health Sciences
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พยม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11618
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2558-2559

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
52920258.pdf2.25 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น