กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15893
ชื่อเรื่อง: ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับมารดาหลังคลอดบุตรคนแรกต่อระยะเวลาและพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
วรรณี เดียวอิศเรศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
สุจิตรา ยวงทอง
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง.
คำสำคัญ: การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ -- พฤติกรรม
มารดาและทารก
Humanities and Social Sciences
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พยม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15893
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
title.pdf303.24 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น