การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง สาขาปรัชญา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 22 ถึง 41 จากทั้งหมด 133 < ก่อนหน้า   ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554การวิเคราะห์ลักษณะการใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์ไทยในนวนิยายฝรั่งเศส อิงประวัติศาสตร์ไทย เรื่อง ฟอลคอนแห่งอยุธยา และตากสิน มหาราชชาตินักรบ ของแคลร์ คีฟ-ฟอกซ์ปรีดี พิศภูมิวิถี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2552การวิเคราะห์สุนทรียภาพในพระพุทธรูปสุโขทัยด้วยหลักการทางทัศนศิลป์ภานุ สรวยสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2547การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ภาพรวมจรรยาบรรณวิชาชีพในประเทศไทยกุหลาบ รัตนสัจธรรม; พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ; วิไล สถิตย์เสถียร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2547การศึกษา สำรวจสภาพปัจจุบันและปัญหา ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ผ้าทอพื้นเมือง อ่างหิน-บ้านปึก จังหวัดชลบุรีจักรกริศน์ บัวแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2545การศึกษาการสร้างตัวละครปรปักษ์ในวรรณคดีไทยสิริวรรณ วงษ์ทัต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2545การศึกษาการใช้ภาษาของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และพระยาอนุมานราชธน ในหนังสือบันทึกเรื่องความรู้ต่าง ๆเอกพงศ์ ประสงค์เงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556การศึกษาข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาจีนของนิสิตเอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพาดารณี มณีลาภ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการรู้คำศัพท์และความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์อานนท์ ไชยสุริยา; ดรุณรัตน์ ดีทับ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556การศึกษาคำกริยาภาษาญี่ปุ่นในคำพ้องรูปคันจิสมบูรณ์นฤมล ลี้ปิยะชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2547การศึกษารวบรวมลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิง สกุลช่างจันทบุรีภรดี พันธุภากร; เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2531การศึกษาวิจัยดินสำหรับทำเครื่องปั้นดินเผา ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; ภรดี พันธุภากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2549การศึกษาศาลเจ้าจีนในจังหวัดชลบุรี: คติ ความคิด ความเชื่อ กำเนิดและพัฒนาการสมาน สรรพศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2550การศึกษาสำรวจเส้นทางสัญจรโบราณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสุชาติ เถาทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2543การศึกษาสำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปกรรม ประวัติศาสตร์ จังหวัดชลบุรีสมาน สรรพศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2548การศึกษาเครื่องเคลือบดินเผาเพื่อประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมภรดี พันธุภากร; เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; ศมประสงค์ ชาวนาไร่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2546การศึกษาเทคโนโลยีการทำอิฐและการก่อสร้างเตาเผาอิฐแบบพื้นบ้านของชลบุรีเสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; ภรดี พันธุภากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2552การศึกษาเทคโนโลยีเครื่องปั้นดินเผาแหล่งจันทบุรีภรดี พันธุภากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2547การศึกษาเปรียบเทียบประติมากรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกตอนบนและภาคตะวันออกตอนล่างของไทยสุชาติ เถาทอง; นพดล ใจเจริญ; อรอนงค์ เถาทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2547การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การแกะสลักหินของท้องถิ่นภาคตะวันออกตอนล่างสุชาติ เถาทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2543การสะท้อนคิดด้วยตนเองเพื่อการเอื้ออาทรวัลภา คุณทรงเกียรติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์