กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/85
ชื่อเรื่อง: การศึกษาสำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปกรรม ประวัติศาสตร์ จังหวัดชลบุรี
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมาน สรรพศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: จิตกรรมฝาผนัง - - ชลบุรี
ชลบุรี - - ประวัติศาสตร์
ชลบุรี - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
ชลบุรี - - โบราณสถาน
พระราชวัง - - ชลบุรี
ศิลปกรรม - - ชลบุรี
สถาปัตยกรรม - - ชลบุรี
สาขาปรัชญา
วันที่เผยแพร่: 2543
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/85
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
viewobj (13)5.06 MBUnknownดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น