กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1402
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์สุนทรียภาพในพระพุทธรูปสุโขทัยด้วยหลักการทางทัศนศิลป์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: An analysis of the aesthetic of the Sukhothai buddha image with the principle of visual art
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภานุ สรวยสุวรรณ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: ทัศนศิลป์
สุนทรียภาพ
สาขาปรัชญา
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้เป็นการวิคราะห์คุณสมบัติที่ประจักษ์ได้ด้วยการมองเห็นจากพระพุทธรูปสุโขทัย โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอลักษณะของคุณสมบัติต่าง ๆ ทางทัศนศิลป์ที่สัมพันธ์กับความหมายอุดมคติทางศาสนาอันเป็นส่วนประกอบสำคัญต่อการรับรู้สุนทรียภาพในศิลปกรรมอันทรงคุณค่านี้ ถึงแม้ว่าลักษณะทางสุนทรียภาพจะเป็นนามธรรมที่ไม่สามารถระบุเป็นขอบเขตหรือระดับที่เกิดขึ้นในแต่ละปัจเจกบุคคลได้ แต่ปฏิกิริยาการรับรู้ของมนุษย์ต่อลักษณะของทัศนธาตุเป็นผลลัพธ์ทางจิตวิทยาหนึ่งที่มนุษย์สามารถรับความรู้สึกได้ใกล้เคียงกัน ฉะนั้นถ้าวิเคราะห์คุณสมบัติทางทัศนธาตุที่ให้ความรู้สึกบางประการได้สอดคล้องกับความหมายที่เป็นอุดมคติผลลัพธ์ที่ได้อาจเป็นเครื่องมือตรวจสอบคุณค่าทางสุนทรียภาพในพระพุทธรูปสุโขทัยได้อย่างเป็นเหตุผล ขั้นตอนการวิเคราะห์ได้แบ่งไว้เป็น 3 ลำดับ ขั้นตอน โดยเริ่มจากการพรรณาภาพรวมของพระพุทธรูปซึ่งในส่วนแรกนี้ผู้วิจัยได้นำเนื้อหาการพรรณาถึงความงดงามของพระพุทธรูปสุโขทัยซึ่งกล่าวโดยศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นบาทฐานเบื้องต้นจากนั้นในขั้นตอนที่สองผู้วิจัยได้เทียบเคียงเนื้อหาจากการพรรณนาร่วมกับการวิเคราะห์คุณสมบัติทางทัศนศิลป์ที่ปรากฏรับรู้ได้ทางสายตา ขั้นตอนสุดท้ายผู้วิจัยได้แปลความหมายพระพุทธรูปสุโขทัยจากเนื้อหาการพรรนา คุณสมบัติทางทัศนศิลป์และลักษณะทางอุดมคติประกอบร่วมกันซึ่งผลสรุปที่ได้จากการวิจัยพอจะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าเนื้อหาจากการพรรณนาคุณค่าและความงดงามในพระพุทธรูปสุโขทัยถ้านำคุณลักษณะทางทัศนศิลป์และลักษณะทางอุดมคติมาพิจารณาประกอบร่วมด้วยจะทำให้สามารถเข้าใจคุณค่าและความงามของพระพุทธรูปสุโขทัยได้ดียิ่งขึ้น.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1402
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น