กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/560
ชื่อเรื่อง: การศึกษาวิจัยดินสำหรับทำเครื่องปั้นดินเผา ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: An analytical study on clay to be used in ceramics making in Chonburi Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เทพศักดิ์ ทองนพคุณ
ภรดี พันธุภากร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: ดินเหนียว
สาขาปรัชญา
อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา - - ชลบุรี
เครื่องปั้นดินเผา - - ชลบุรี
เครื่องเคลือบดินเผา - - ชลบุรี
วันที่เผยแพร่: 2531
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/560
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น