กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/582
ชื่อเรื่อง: การศึกษา สำรวจสภาพปัจจุบันและปัญหา ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ผ้าทอพื้นเมือง อ่างหิน-บ้านปึก จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: =The current condition and problems of Ang Hin-Banpuk woven cloth production (and otop product) in Chonburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จักรกริศน์ บัวแก้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: การทอผ้า - - ไทย - - ชลบุรี
ผ้าทอ - - ไทย - - ชลบุรี
ผ้าพื้นเมือง - - ไทย - - ชลบุรี
ลายผ้า
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ - - การสำรวจ
สาขาปรัชญา
วันที่เผยแพร่: 2547
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/582
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น