กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/248
ชื่อเรื่อง: การศึกษาสำรวจเส้นทางสัญจรโบราณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุชาติ เถาทอง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม - - ไทย (ภาคตะวันออก)
การสำรวจเส้นทาง
คมนาคม - - ไทย (ภาคตะวันออก) - - แผนที่
ไทย (ภาคตะวันออก) - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
ไทย (ภาคตะวันออก) - - ประวัติศาสตร์
สาขาปรัชญา
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ไม่มีบทคัดย่อ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/248
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น