การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ปวีณา มีประดิษฐ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 20
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การประยุกต์ใช้หลักการยศาสตร์แบบมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพงานเพื่อลดความเสี่ยงของไหล่ในกลุ่มพนักงานสายสนับสนุนของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีปวีณา มีประดิษฐ์; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; ณวรา เหล่าวาณิชย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2564การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหวในการปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อลดความเสี่ยงท่าทางการทำงานของพนักงานบรรจุม้วนสายไฟในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งปวีณา มีประดิษฐ์; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; ศรีนวล ตุ้มมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2549การประเมินการรับสัมผัสปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยโรคซิลิโคสิสในอุตสาหกรรมสกัดหินปวีณา มีประดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561การประเมินผลของอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในการลดความเสี่ยงของกล้ามเนื้อและกระดูกในผู้ช่วยพยาบาลของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีปวีณา มีประดิษฐ์; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; กาญจนา ปัญญาดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560การปรับปรุงสภาพงานโดยใช้หลักการยศาสตร์แบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเสี่ยงบริเวณหลังส่วนล่างในพนักงานแผนกลอกยางของโรงงานยางพาราแผ่นรมควันแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีปวีณา มีประดิษฐ์; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; รัฐวุฒิ สมบูรณ์ธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561การปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการผูกเหล็กเพื่อลดความเสี่ยงบริเวณมือและข้อมือของคนงานในงานก่อสร้างแห่งหนึ่งปวีณา มีประดิษฐ์; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; อชิรญาณ์ พัดพาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561การปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการผูกเหล็กเพื่อลดความเสี่ยงบริเวณมือและข้อมือของคนงานในงานก่อสร้างแห่งหนึ่งปวีณา มีประดิษฐ์; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; อชิรญาณ์ พัดพาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2557การพัฒนาโปรแกรมชุมชนเข้มแข็งและผลการพัฒนาต่อการจัดการสุขภาพประชาชนในเขตอุตสาหกรรมยุวดี ลีลัคนาวีระ; ฉันทนา จันทวงศ์; นิสากร กรุงไกรเพชร; อริสรา ฤทธิ์งาม; ปวีณา มีประดิษฐ์, และอื่นๆ
2561การลดความเสี่ยงด้านการยศาสตร์โดยการปรับปรุงพื้นที่การทำงานตามแนวทางของ ILO ในพนักงานโรงงาน ซัก อบ รีด แห่งหนึ่งปวีณา มีประดิษฐ์; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; นัฐชกุลพร ประดิษฐ์พฤกษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561การลดความเสี่ยงด้านการยศาสตร์โดยการปรับปรุงพื้นที่การทำงานตามแนวทางของ ILO ในพนักงานโรงงาน ซัก อบ รีด แห่งหนึ่งปวีณา มีประดิษฐ์; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; นัฐชกุลพร ประดิษฐ์พฤกษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561การศึกษาประสิทธิผลของวัสดุห่อหุ้มด้ามจับเพื่อลดความเสี่ยงที่มือและแขนในพนักงานควบคุมเครื่องตบดินแบบกระโดดในอุตสาหกรรมก่อสร้างประเภทงานดินและปรับพื้นที่ปวีณา มีประดิษฐ์; พรทิพย์ เย็นใจ; ประภัสสร ธรรมพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบการโกเมศ อัมพวัน; ปวีณา มีประดิษฐ์; ทิพรัตน์ นาคมอญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2555ความสัมพันธ์ของลักษณะการทำงานภายในห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูงกับสมรรถภาพการได้ยินของพยาบาลหน่วยเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบินสังกัดกองทัพเรือปวีณา มีประดิษฐ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นันทพร ภัทรพุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปัญชลี ศิลป์สมบูรณ์, และอื่นๆ
2546ความสัมพันธ์ระหว่างการมีภูมิต้านทานวัณโรคกับการเกิดโรคปอดฝุ่นทรายในกลุ่มคนงานโรงโม่หิน ประเทศไทยปวีณา มีประดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2546ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงในโรงงานทอผ้ากับการตั้งครรภ์อรพิน ทองดี; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; ศิริพร จันทร์ฉาย; ปวีณา มีประดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้บริหารสถานประกอบกิจการขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรีปวีณา มีประดิษฐ์; พรทิพย์ เย็นใจ; เผด็จ พุทธาผาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออาการเจ็บป่วยจากความร้อนของพนักงานที่รับสัมผัสความร้อนโรงงานอุตสาหกรรมหลอมโลหะในเขตจังหวัดระยองปวีณา มีประดิษฐ์; อนามัย เทศกะทึก; วีรพงศ์ มิตรสันเที๊ยะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2559ผลของการปรับปรุงความสูงของสถานีงานเพื่อลดความเสี่ยงของหลังส่วนล่างในผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมจากไม้เก่า ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; ปวีณา มีประดิษฐ์; จารุพร ดวงศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2559ผลของการใช้แผ่นรองยืนที่มีต่อความยืดหยุ่นและอาการปวดบริเวณหลัง ขา และข้อเท้าในกลุ่มคนงานยืนทำงานเป็นเวลานานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่งปวีณา มีประดิษฐ์; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; ดนัย เครือแวงมล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2548ยุทธศาสตร์การจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกสุนันทา โอศิริ; รตีวรรณ อ่อนรัศมี; พัชนี สุวรรณศรี; ปวีณา มีประดิษฐ์; ศักดิ์สิทธิ์ กุลวงษ์, และอื่นๆ