กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/746
ชื่อเรื่อง: ยุทธศาสตร์การจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Strategy of health system research management in the East
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุนันทา โอศิริ
รตีวรรณ อ่อนรัศมี
พัชนี สุวรรณศรี
ปวีณา มีประดิษฐ์
ศักดิ์สิทธิ์ กุลวงษ์
อรพิน ทองดี
รจฤดี โชติกาวินทร์
ปิยะชนก บุปผาชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
คำสำคัญ: สุขภาพ - - ไทย (ภาคตะวันออก) - - วิจัย
สุขภาพ - - ไทย (ภาคตะวันออก) - - แง่ยุทธศาสตร์ - - วิจัย
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/746
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น